Home >> Gallery >> Video Gallery

Video Gallery

වස් ආරාධනා පිංකම 2021

Date: 23/Jul/2021

Duration: Live telecast at 7:00 PM

Dhamma sermon for Sinhala medium Dhamma school

Date: 18/Jul/2021

Duration: 32 minutes

Addressing the English Medium Dhamma school students by the Most Ven. Mirisse Dhammika Thero

Date: 17/Jul/2021

Duration: 34 minutes

නිවන් මග භාවනා 2021/07/17 Part 39 ආචාර්ය පූජනීය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්.

Date: 17/Jul/2021

Duration: 55 minutes

Dhamma sermon for Sinhala medium Dhamma school.

Date: 11/Jul/2021

Duration: 30 minutes